Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

lifeisbeautiful
10:19
lifeisbeautiful
10:18
Reposted frombluuu bluuu
lifeisbeautiful
10:18
9797 38ae 500
Reposted fromonlyman onlyman

September 08 2019

lifeisbeautiful
09:50
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viafajnychnielubie fajnychnielubie
lifeisbeautiful
09:48
4487 cf6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara

August 25 2019

lifeisbeautiful
18:51
lifeisbeautiful
18:23
lifeisbeautiful
17:43
lifeisbeautiful
17:39
Reposted frombluuu bluuu

August 18 2019

lifeisbeautiful
13:23
8243 5adf
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
lifeisbeautiful
13:20
Reposted frombluuu bluuu vialekkaprzesada lekkaprzesada
lifeisbeautiful
13:19
0417 9402
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lifeisbeautiful
13:19
5334 be6c
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
lifeisbeautiful
13:15

August 17 2019

lifeisbeautiful
15:46
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viamyfavourite myfavourite
08:24
Reposted frommessedup messedup vialaparisienne laparisienne
lifeisbeautiful
08:23
lifeisbeautiful
08:23
7864 58af
#jonsnow
lifeisbeautiful
08:20
lifeisbeautiful
08:19
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl