Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

lifeisbeautiful
10:31

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viamalinowowa malinowowa

July 21 2018

lifeisbeautiful
11:22
lifeisbeautiful
11:01
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viael-kaktus el-kaktus
lifeisbeautiful
11:01
7723 3a9c
Reposted fromkarahippie karahippie viael-kaktus el-kaktus

July 18 2018

lifeisbeautiful
16:29
7023 e91d 500
Reposted fromnazarena nazarena viamalinowowa malinowowa
lifeisbeautiful
16:29
7025 42c0 500
Reposted fromnazarena nazarena viamalinowowa malinowowa
lifeisbeautiful
16:29
lifeisbeautiful
16:25
7125 a960
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viaWlodara Wlodara
lifeisbeautiful
15:13
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viaWlodara Wlodara
15:11
5968 2588
lifeisbeautiful
15:09
7857 d50e
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
lifeisbeautiful
15:07
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
lifeisbeautiful
15:04

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
14:53
0174 c929 500

July 16 2018

lifeisbeautiful
08:26
7025 42c0 500
Reposted fromnazarena nazarena viamalinowowa malinowowa

July 15 2018

lifeisbeautiful
19:19
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
lifeisbeautiful
19:18

July 12 2018

lifeisbeautiful
21:44
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 11 2018

lifeisbeautiful
10:30
7038 9313
Reposted fromkarahippie karahippie viaWlodara Wlodara
lifeisbeautiful
10:00
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl